Even voorstellen

Waar de school voor staat...

Visie en uitgangspunten

De Wyngert betekent wijngaard. Daar groeien vruchten die tot ontwikkeling komen. De wijngaard staat symbool voor onze school. We willen dat kinderen die onze school bezoeken zich op hun eigen wijze ontwikkelen. Hoe willen we dat bereiken?

Dat doen we door individuele aandacht voor uw kind te hebben, bijvoorbeeld individuele gesprekjes, het volgen van de leerprestaties en waar nodig speciale zorg.

Het team wat elke dag voor u en uw kind klaar staat heeft allereerst aandacht voor uw kind, maar ook voor de ouders en natuurlijk onderling.

Ook zijn we een school met een christelijke identiteit. Dit blijkt uit de bijbelverhalen en de openingen, de vieringen op school en de KSG-diensten.


1. Identiteit

De Bijbel geeft ons de basis waaruit wij leven, vertrouwen en inspiratie putten voor het heden en de toekomst.
Wij proberen uit Gods liefde te handelen en zo de normen en waarden te hanteren, die gebaseerd zijn op Gods Woord (de Bijbel). Door onze school naar Christus te noemen, zeggen we dat we in alles wat binnen de school gebeurt; de omgang met elkaar, in opvoeding en onderwijs, Zijn keus willen volgen.

2. Sociale aspect

Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten zo worden benaderd. De mens is een sociaal wezen. Hij heeft anderen nodig en anderen hebben hem nodig. De ontwikkeling van sociale- en sociaal emotionele vaardigheden zijn daarom van grote waarde. Binnen onze school willen we daarom de onderlinge relaties laten kenmerken door: vertrouwen, veiligheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, openheid en respect. Ook naar buiten toe willen wij onze normen en waarden uitdragen.

3. Veiligheid

Wij willen een veilig werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten zodat er een basis is voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Die veiligheid realiseren we door een positieve houding, duidelijke regelgeving en open communicatie met de kinderen, leerkrachten, ouders en overige relaties.

4. Persoonlijke ontwikkeling

We werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling waarin naast het verwerven van kennis en inzicht, creativiteit en sociale vaardigheden een plaats krijgen. Ook gaat het om het zich eigen maken van gedragspatronen, normen en waarden, welke voor het kind als mens van nu en later van belang zijn. Hierbij houden we rekening met de eigen mogelijkheden van de kinderen en de mogelijkheden die op groeps-/schoolniveau gerealiseerd kunnen worden. Deze brede persoonlijke ontwikkeling is ook van toepassing binnen het personeels -beleid op onze school.